Tuesday, 16 June 2020

Inauguration of the Museum

Inauguration of "Ramsingh's Museum of Mysuru Paintings" on Tuesday evening, 25 February 2020. Inauguration by well-known artist of Karnataka Dr. B.K.S Varma in the presence of His Holiness Sri Sri Sri Shivaratri Deshikendra Swamiji of JSS Mutt of Suttur and well-known architect of New Delhi, Sri Kuldip Singh.


Wednesday, 22 January 2020

Mysuru Paintings a brief introduction


`PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ gÁdzsÁ¤ ªÉÄʸÀÆgÀÄ' - EzÀÄ J®èjUÀÆ w½zÀ «µÀAiÀÄ. ªÉÄʸÀÆjUÉ F CAQvÀ §gÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄRå PÁgÀt - J®è jÃwAiÀÄ PÀ¯É, ¸Á»vÀå, DZÁgÀ, «ZÁgÀ, £ÀqÉ, £ÀÄrUÀ½UÉ ¨É£É߮ĨÁVzÀÝ gÁeÁ±ÀæAiÀÄ. CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄÄ J®è ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À PÉÃAzÀæ©AzÀĪÁVvÀÄÛ. ªÉÄʸÀÆj£À 22£ÉAiÀÄ ªÀĺÁgÁd, ªÀÄĪÀÄär PÀȵÀÚgÁd MqÉAiÀÄgÀ D½éPÉAiÀÄ PÁ®zÀ°è (¸ÁªÀiÁ£Àå ±ÀPÀ 1799-1868) DgÀA¨sÀªÁV GvÀÄÛAUÀPÉÌÃjzÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¥ÀÄ£ÀgÀÄvÁÜ£À, ¸ÁªÀiÁfPÀ, DyðPÀ, ¨Ë¢ÞPÀ ¥ÀæUÀwAiÀÄ eÉÆvÉAiÀįÉèà ªÉÄʸÀÆj£À ¸ÀªÁðAVÃt C©üªÀÈ¢ÞUÉ PÁgÀtªÁ¬ÄvÀÄ. gÁdå ¸ÀÄ©üPÀëªÁ¬ÄvÀÄ, gÁªÀÄgÁdåªÁ¬ÄvÀÄ.

«dAiÀÄ£ÀUÀgÀªÀ£ÀÄß PÉÃAzÀæªÁVj¹PÉÆArzÀÝ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÁªÀiÁædåzÀ avÀæPÀ¯Á ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ MAzÀÄ «²µÀÖ PÉÆArAiÀiÁV G½zÀħAzÀ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ avÀæPÀ¯ÉAiÀÄÄ vÀ£Àß £À«gÁzÀ G§Äâ PÉ®¸À, a£ÀßzÀ gÉÃQ£À §¼ÀPÉ ºÁUÀÆ ¸ÀĪÀÄ£ÉÆúÀgÀ ªÀtðªÉʨsÀªÀ¢AzÁV ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÁdåzÀ «²µÀÖ avÀæPÀ¯Á ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀiÁV PÀ¼ÉzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 200 ªÀµÀðUÀ½AzÀ «dÈA©ü¸ÀÄwÛzÉ.

ªÉÄʸÀÆj£À ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¥ÀÄ£ÀgÀÄvÁÜ£ÀzÀ gÀƪÁj, ªÀÄĪÀÄärAiÀĪÀgÀ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ¢AzÀ F PÀ¯ÉAiÀÄÄ 19£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ D¢AiÀÄ°è MAzÀÄ ºÉƸÀ fêÀ ¥ÀqɬÄvÀÄ. CgÀªÀÄ£É-UÀÄgÀĪÀÄ£ÉUÀ¼À°è, UÀÄr-ªÀÄoÀUÀ¼À°è UÉÆÃqÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É avÀæPÀ¯É gÁgÁf¹vÀÄ. CgÀªÀÄ£É ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ UÀtÂAiÀiÁzÀgÉ, CzÀ£Éß C£ÀĸÀj¸ÀÄvÁÛ CgÀªÀÄ£É C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, CgÀ¸ÀĪÀÄPÀ̼ÀÄ, £ÀUÀgÀzÀ ¹jªÀAvÀgÀÄ, ªÁå¥ÁgÀ¸ÀÜgÀÄ, ¸ÁªÀiÁ£Àå £ÁUÀjÃPÀgÀÄ, J®ègÀÆ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÀ¼À£ÀÄß CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ MAzÀÄ ¥ÀÄlÖ ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÁßV¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀߥÀqÀÄwÛzÀÝzÀÄÝ ¸ÀºÀdªÉÃ. ¨sÁµÉ, ªÉñÀ, ºÁªÀ-¨sÁªÀ, £ÀqÉ-£ÀÄr, DZÁgÀ-ªÀåªÀºÁgÀ J®èªÀÇ CgÀªÀģɬÄAzÀ ¥ÉæÃjvÀ. CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀAvÉAiÉÄà vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÀ¼À®Æè avÀæ¥ÀlUÀ¼ÀÄ EgÀ¨ÉÃPÉA§ ºÀA§® d£ÀgÀ°è. zsÀ¤PÀgÀÄ, C¢üPÁjªÀUÀðUÀ¼À ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è ©üwÛavÀæUÀ¼ÀÄ PÀÆqÀ EzÀݪÀÅ. DzÀgÉ F ©üwÛavÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr¸ÀĪÀ°è §ºÀ¼À zsÀ£ÀªÀåAiÀÄ, ¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ PÉÊUÉlÄPÀĪÀAwgÀ°®è.

CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÀÄ®¨sÀªÁV PÁUÀzÀ ¹UÀĪÀAvÁ¬ÄvÀÄ, PÁgÀt - ©ænõÀgÀ ¸ÀA¥ÀPÀð. FUÀ avÀæ gÀa¸À®Ä UÉÆÃqÉAiÉÄà ¨ÉÃPÁVgÀ°®è. PÀ¯Á«zÀgÀÄ PÁUÀzÀzÀ ªÉÄÃ¯É avÀæ gÀa¸À®Ä C£ÀĪÁzÀgÀÄ. CAUÉÊAiÀĵÀÄÖ aPÀÌ UÁvÀæ¢AzÀ »rzÀÄ ªÀiÁgÀÄzÀÝ, D¼ÀÄzÀÝzÀ avÀæ¥ÀlUÀ¼À£ÀÄß PÁUÀzÀzÀ ªÉÄïÉAiÉÄà ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. eÉÆvÉUÉ PÀ¯Á«zÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà avÀægÀZÀ£É ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. C®èzÉ avÀæ¥ÀlªÀ£ÀÄß MAzÉqɬÄAzÀ ¨ÉÃgÉqÉUÉ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV M§âgÉà PÉÆAqÉÆAiÀÄ姺ÀÄzÀÄ. ¹zÀÞ avÀæ¥ÀlªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀzÀ PÀnÖ£À°è UÁf£À ºÁ¼ÉAiÀÄ M¼ÀVlÄÖ ¨sÀzÀæ¥Àr¹zÀgÉ ¸ÀÄgÀQëvÀ! F ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀ¼ÀÄ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ avÀægÀZÀ£ÉAiÀÄ°è MAzÀÄ §ºÀÄzÉÆqÀØ PÁæAwAiÀÄ£Éßà vÀAzÀªÀÅ.

C°èAiÀÄ vÀ£ÀPÀ PÉêÀ® gÁdgÀÄ, ¹jªÀAvÀgÀÄ ªÀiÁvÀæ ªÀiÁr¸À§ºÀÄzÁVzÀÝ avÀæUÀ¼À£ÀÄß DzÀµÀÄÖ J®è ªÀUÀðzÀ d£ÀgÀÆ ªÀiÁr¸À§ºÀÄzÀÄ J£ÀÄߪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ avÀæ¥ÀlUÀ¼ÀÄ CUÀΪÁzÀªÀÅ. PÁ¹UÉ vÀPÀÌ PÀeÁÓAiÀÄ JA§ £ÁtÄÚrAiÀÄAvÉ VgÁQAiÀÄÄ PÉÆlÖ ºÀtPÉÌ vÀPÀ̵ÀÄÖ ªÀiÁvÀæ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ZÁvÀÄAiÀÄð«zÀÝ PÀ¯Á«zÀgÀÄ a£ÀßzÀ gÉÃPÀÄ, E®è ¨É½î gÉÃPÀÄ, E®è §jà G§Äâ PÉ®¸À, CzÀÆ E®èzÉ §tÚªÀiÁvÀæzÀ°è a£ÀßzÀ ªÉÄgÀÄUÀÄ §gÀĪÀAvÉ avÀæ gÀa¹ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ.

PÁ®PÀæªÉÄÃt £ÀUÀgÀzÀ J®è ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è MAzÁzÀgÀÆ avÀæ¥Àl EgÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð §AzÀÄ ªÉÄʸÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ avÀæ¥ÀlUÀ¼À £ÀUÀgÀªÁ¬ÄvÀÄ.